Rastafari

11. července 2008 v 20:17 |  Rastafari a hippies
Prvotní základy tohoto hnutí položil Marcus Mosiah Garvey jehož velkým snem a zároveň veřejnou činností bylo návrat černochů do Afriky kde měl černý lid opět nalézt své kořeny,hodnotu a kulturu, které byly vzaty bílými otrokáři. Věnoval se studiu vlivu otrokářství a kolonialismu na černé obyvatelstvo během toho cestoval po Karibiku a amerických zemích kde sledoval tento problém v praxi. V roce 1914 založil na rodné Jamaice první pročernosškou organizaci (Asociaci pro všeobecný pokrok a zachování dědictví černé rasy - UNIA). Jeho práci komplikoval z počátku i odpor některých černochů jenž pronikly do střední třídy a již si připadali "méně černí a více bílí" a slovo černoch pro ně byla urážka. Na jednom kázání okolo roku 1920 pronesl Gavrey údajně tuto větu: "S nadějí hleďte ku Africe, kde bude korunován černý král, a ten se stane naším vykupitelem." která byla jedněmi považována za proroctví jiní se jí smály. Pravda byla ale taková že v roce 1930 byl na etiopský trůn dosazen a za krále prohlášen Ras Tafari Makonnen jenž přijal jméno Haile Selassie. Někteří tvrdily naplnění proroctví jiný to považovaly pouze za shodu okolností každopádně tím byli položeny základy rastafariánství. Gavrey je dnes významnou osobností jak pro rastafariány tak pro spoustu černošských církví, organizací jenž bojují za práva černého lidu a lidská práva všeobecně, jeho práce se stala základem pro Martina Luthera Kinga a jiných bojovníků za práva černochů.

Haile Selassie (původním jménem Ras Tafari Makonnen) je historicky doloženým potomkem krále Šalamouna a královny ze Sáby (Sába = starověké království zasahující na území dnešní Etiopie, Egypta a dřívější Persie), pro rastafariány představuje ztělesnění Jaha Rastafariho - Boha. Jah je, těžko říci zda zkomolenina nebo jen zkratka, z hebrejského slova Yehova, Jahve - Hospodin, Bůh. Vzhledem k tomu, že Haile Selessie je potomkem samotného Šalamouna obsahuje rastafariánská víra mnoho znaků judaismu, se kterými je spjato používání židovských symbolů (židovská hvězda, lev kmene Judah (Yehuda) ). Židovská víra je promíšena s prvky víry křesťanské a částečně i prvky egyptské mytologie. Jako každé náboženství má i rastafariánství svou svatou knihu, je jí Holy Piby - bible černého člověka, od křesťanské bible se liší jen tím že všechny významné postavy jsou černé pleti Mojžíš byl černoch, Šalamoun byl černoch, Ježíš byl černoch a Bůh je také černoch atd. Rastafariání podezírali a podezírají církev z toho, že když překládala bibli přeložila jí ve prospěch bílích v neprospěch černých tak aby bylo zřejmé že černí jsou předurčeni k zotročení. Kde je pravda se už asi nikdy nedozvíme každopádně to vede k zamyšlení.

Rastové nebojují proti bílím lidem jako proti rase, jak si mylně myslí mnoho lidí. Rastové bojují proti Babylonu což je pojmenování pro svět plný lží, nenávisti, korupce, hříchu a kde je prestiž a moc stavěna před lásku, přátelství, čest a hodnotu lidského živote nebo svobody. Cesta však nevede spálením Babylonu nýbrž jeho vyléčením, vyléčením národů. Zde hraje významnou roli křesťanství a odpuštění. Rastové jsou silně spjati s Afrikou a považují ji za svůj domov (což bychom měli vlastně všichni jelikož Afrika = kolébka lidstva), odmítají tvrzení jiných náboženských skupin že rastafariánství je protibělošské a protimulatské hnutí jelikož i sám Bob Marley byl mulat (měl bílého otce), rastové čím dál víc nacházejí spojence mezi bělochy.

Spíše než náboženství by se rastafariánství mělo označovat jako životní styl nebo něco takového protože samy rastové považují za hlavní cíl to aby člověk jednal z vlastní vůle ne z donucením. Vůči drogám jsou rastamani nekompromisní, schvalují užívání pouze čisté Kayy (Kaya = jeden z mnoha slangových výrazů pro marihuanu). Vůči alkoholu jsou názory různé někteří ho nepijí vůbec jiní pijí pouze pivo ale nikdy se po alkoholu neopíjejí. Co se stravování týče uznávají dietu kterou nazývají "ital" jde o podobný způsob stravování jako v židovské víře tzv. "košer" v praxi to znamená že se vyhýbají konzumaci masa (především vepřového), mořské korýše nejedí také jelikož žijí na dně moří kde se živý zbytky. Naproti tomu mohou být rastové vegetariáni či vegani, někteří konzumují ale i maso a to konkrétně ryby nebo drůbež (semivegetariánství). Stravování hodně závisí na přírodních a kulturních podmínkách jedince. Co se týče vzhledu drží se rastafariáni bible: "Nebudou dělati sobě lysiny na hlavě své, vytrhávajíce sobě vlasy. A brady své nebudou holiti, ani těla svého řezati." Dlouhé vlasy si splétají do starých známých dreadů. Někdy si dready dělají i z dlouhých vousů. Oblečení většinou zdobí třemi barvami zelenou, zlatou a červenou (barvami Afriky).

Marihuana je pro rastamany důležitým doplňkem jejich víry je používána pro různé obřady. Rastové jí říkají bylina moudrosti, slouží ke komunikaci s Jahem a sjednocuje lid. Podle rastafariánských mýtů je konopí rostlinou jenž poprvé vyrostla na Šalamounově hrobě a je považována za boží dar.

Rastafarianismus jako myšlenka včerejška i zítřka


Celosvětově je dnes rastafarianismus uznávaným filozoficko- náboženským směrem, jež se těší, stále se zvětšující oblibě. Tento trend je největší měrou patrný od začátku 80 let, konkrétně od smrti jednoho z nejcharizmatičtějších , barda rasta people Boba Marleyho. Ten zemřel v květnu 1981 na rakovinu mozku a plic, přičemž jeho metastázi byly patrné i na páteři, což je konečná fáze té nejhrubší rakoviny. O 6 let jej následoval ve svém bytě zastřelený druhý, mnohými opomíjený Peter Tosh, bývalý Marleyho přítel a spoluhráč ranných Wailers. Jak jsem již trochu natuknul, hlavní prvky rastafarianismu jsou zhruba tyto: hudba, ganja a Jah (Mojžíš). Vezmu to tedy popořádku a řekněme, že tedy první rozeberu hudbu. To, však v žádném případě neznamená, že je rozhodující, či dílčí. Je to zkrátka jedna ze složek a nějaké pořadí nelze takto určit. Hudba, zvaná reggae, vznikla na Jamajce zhruba na konci 40 let a to ze stylů zvaných ska a rock steady. Primárním prvkem je v ní důraz na basovou linku a bicí systém, jež tvoří stavební kámen reggae hraného právě třeba Marleyem, Toshem, Bunny Wailerem, Burning Spearem a dalšími. Jednou z prvních reggae skladeb byla Freedom, pojednávající o strádání chudého lidu v nesvobodném, zkorumpovaném světě, v Babylonu. Její zpěvák , rastaman Norman Grant si však díky ní vysloužil skoro desetiletý zákaz veřejné produkce. Reggae je hudbou pracujícího lidu, ale těch nejchudších sociálních vrstev, je hudbou gheta. Rastafariáni si jej vzali za své a obohatili jej sociálně- politickými texty a taktéž biblickou tématikou s apelem na některé z Žalmů, především z kapitol o pádu Babylonu. Je však dvojího druhu: reggae modern, prezentované výše jmenovanými a takzvané true reggae, jež hrají Nyabinghi rastafariáni v horách na Jamajce. To druhé jmenované je bubnováni na bonga, bez využití čehokoliv, co by potřebovalo k fungování elektřinu se zpěvy starých rastafariánských legend. Dnes je reggae vyvinuto na úroven samplů a fůzí se styly, jako dub, jungle aj. Taktéž rasta texty již nejsou až tak směrodatné, naštěstí se ale najdou vždy nějací pokračovatelé rasta reggae ze 70 tých a 80 tých let. V současnosti jsou to nejvíce potomci již výše jmenovaných old rastamanů, mladý Marley, Tosh...
Druhým atributem,je k sakrálním i každodenním účelům používaná svatá rostlina ganja. Ta představuje v životě řadového rastamana komunikaci s Jahem (Mojžíšem) a virtuální realitu návratu do svaté země Etiopie, to jako nejvíce. Samozřejmě je taktéž používána v jídelníčku, ošacení, při léčbě takřka čehokkoliv, jelikož ji používají i rastafariánští šamané zvaní Obeah nebo také Myalman. Jak se vlastně v životě rastamanů tato rostlina objevila? V Negro Bibli (hlavní rasta kniha), se praví I zjevil se Bůh v podobě keře se sedmicípími listy Jahovi(Mojžíši) a pravil- zasej semena ze mě, at zelenají se květenou hory,lesy i louky... To je jen jedna z mnoha narážek k používaní této rostliny, jež se nejen v této knize vyskytuje a umožnuje tak rastamanům potvrzení myšlenky, že ganja je dar od Boha. Pravdou taktéž zůstává, že i sám Bůh, prezentovaný Haile Selassie Ras Tafari Makonnenem I, jakožto naplněním Garveyho proroctví o přiházejícím africkém královi králů,měl kladný vztah ke konopí,protože při jeho iniciaci založení organizace zvané Společenství africké jednoty(1966), navrhoval její pěstění africkými zeměmi z hlediska ekonomické vzpruhy. Tato organizace přečkala i Selassieho úmrtí(1975) a dodnes funguje s centrem v Addis Abebě. Selassie ji zakládal s geniální myšlenkou vytvoření jednotného Afrického Království s důrazem na ekonomickou, sociální a politickou jednotu, která by dokázala tento kontinent suverénně zařadit po bok těch ostatních. Bohužel nedokázal přesvědčit o těchto pokrokových myšlenkách všechny africké země a to je jeden z důvodů, proč je dnes Afrika , díky své nejednotnosti tou nejslabší, co se kvalit života člověka týče. Také v knize Zjevení se praví a jeho listí (stromoví života), má léčivou moc pro všechny národy... Dodnes je prvořadým cílem takřka všech rastafariánských komun boj s vládami svých zemí za legalizaci ganji, minimálně právě pro sakrální účely stoupenců tohoto hnutí. Nejcenějšími varietami na Jamajace jsou Jamaican Sinsemilla a Landscraft. Klasická etiopská vlaječka(červená, žlutá, zelená) s listem ganji uprostřed, zdobí nyní nejednu vlaječku rasta komuny. Třetím důležitým prvkem v životě rastamana je Jah Mojžíš. Tím je, byl a bude Marcus Garvey (1887-1940), jamajský sociální reformátor založivší ve 20 tých letech společnost pro vzdělávání černochů. Byl černošským nacionalistou podporujícím myšlenky panafrikanismu, či-li repatriaci otroků zpět do kolébky civilizace Etiopie. Garvey také v roce 1924 prorokuje onu dnes již legendární větu I hledme ku Africe, kde bude za 6 let korunován spasitel, jež bude tím králem, navrátivším své obyvatele do svých rodných zemí... Korunovace Haile Selassieho etiopského krále v roce 1930, bylo jen naplněním tohoto proroctví. Ten v roce 1936 oficiálně k nelibosti šlechty své země ruší otroctví, zakládá povinný(byt jen čtyřletý) školský systém a prosazuje ekonomickou, sociální i politickou reformu braní od toho, kdo dává. Jeho návštěva na Jamajce v roce 1965 byla překvapení, především, pro něj samého. Na letišti jej totiž očekával statisícový řvoucí dav rastamanů a jeho slzy tekoucí po tváři, při vystupování z letadla byly jen dalším potvrzením jeho božství, protože i Kristus, spatřivší své následovníky plakal...V této toliko chaotické době se rastafariáni rozdělují na tzv. Lockheads, Beardsmens a Baldheads. Rozdílnosti jsou u nich v nošení rastů(dreadů), vousů atd... Dále hovoříme o tzv. Niyabinghi rastafarians, což jsou poustevníci žijící v jamajských horách a tzv. Rooties, kteří žijí v příměstských ghetech ve slumech, což jsou boudy z plechu, do nichž zatéká, živící se prodejem ganji turistům. Další podskupinou jsou tzv. Roadies putující po celém světě a šířící tak rastafarianismus prostřednictvím sebe sama. Ti se živí příležitostnými pracemi a žebrotou. Když jsem si nedávno psal se svým rasta bratrem z Nového Zélandu: Ras Adamem hovořili jsme o údajném odhadu 650 000 stoupenců tohoto hnutí po celém světě osobně tomuto číslu nevěřím a považuji jej za víceméně úsměvné, každopádně je zapotřebí odlišit lidi žijící rasta stylem života od sympatizantů tohoto společenství. Rastafarianismus 21. století je rastafarianismem organizovaně neorganizovaným, nicméně komuny s názvy jako Dvanáct kmenů Judy a Rastafari children a mnohé další existují, každopádně je jejich členství fakticky nepodložitelným. Vět a slov k této víře bych dokázal napsat ještě tisíce a dle mejlů od vás mně chodících s otázkami právě k tomuto tématu, chci věřit, že ještě v budoucnu se k tomu vrátím ted se jen rozloučím rasta pozdravem navždy živý, navždy věrný, navždy pravdivý!!!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 budai budai | Web | 22. července 2009 v 14:34 | Reagovat

mas supr blog:-)
a jestli chces kukni na muj mozna by se ti mohl libit:-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama